นิทานเซ็น

       เซ็น(ZEN) เป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจ เพราะเขามีหลักในการสร้างความเห็นแจ้ง(ดวงตาเห็นธรรม)ที่ลัดตรง คืออาศัยการเพ่งพิจารณาปริศนาธรรมต่างๆ(โกอาน)อย่างจริงจัง จนเกิดความเข้าใจและเห็นแจ้งขึ้นมา ซึ่งก็คือการปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญาอย่างรวบลัด ตามหลักมรรคมีองค์ ๘ ของอริยสัจ ๔ ของเรานี่เอง และเขาก็มีเรื่องเล่าไว้เป็นนิทานที่น่าสนใจไว้มากมาย จึงควรที่เราจะสนใจนำมาศึกษาประกอบกับการศึกษาพุทธศาสนาของเราบ้าง เพื่อว่าบางทีอาจจะถูกกับจริตของเราเข้าบ้างก็ได้
(คัดลอกจากหนังสือ"นิทานเซ็น" เล่าโดยท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม และจากหนังสือ "เล่านิทานเซ็น" เล่าโดย อ.อภิปัญโญ ภาพฝีภู่กันโดยเขมานันทะ ของธรรมสภา)

หัวเรื่อง

 1. เรื่อง น้ำชาล้นถ้วย
 2. เรื่อง เพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัม
 3. เรื่อง อย่างนั้นหรือ?
 4. เรื่อง ถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผย
 5. เรื่อง ช่างไม่เมตตาเสียเลย
 6. เรื่อง พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
 7. เรื่อง ใกล้จะเป็นพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้ว
 8. เรื่อง ยิ่งให้เร็ว นั่นแหละจะยิ่งช้า
 9. เรื่อง ความเชื่อฟัง
 10. เรื่อง เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก
 11. เรื่อง บุรุษใจสิงห์
 12. เรื่อง ศิษย์ผู้ตามส่งอาจารย์
 13. เรื่อง เรื่องของความถูกผิด
 14. รวมหลายเรื่องจากเวปไชต์อกาลิโก
*****เวปไซต์ agalico*****


Free Web Hosting