-๑-


พุทธศาสนาในฐานะวิทยาศาสตร์


คำนำ

พุทธศาสนาดั้งเดิมนั้นมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ “สอนวิธีการกำจัดความทุกข์ในปัจจุบันของจิตใจมนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์” แต่ในปัจจุบันจุดมุ่งหมายนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเข้าใจผิด คือกลายเป็นว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือเท่านั้น และการนับถือก็ยังเป็นอย่างไสยศาสตร์คือทำไปด้วยความงมงาย ไร้เหตุผล อีกทั้งยังถูกนักศาสนาที่ไม่รู้จริงมองว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเพียงสาขาหนึ่งของศาสนาฮินดูเท่านั้น จึงทำให้คุณค่าที่แท้จริงของพุทธศาสนาสูญหายไป

ท่านอาจารย์ พุทธทาส ภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านได้เพียรพยายามนำเอาหลักการดั้งเดิมของพุทธศาสนามาสั่งสอนแก่ปัญญาชนของโลก ซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากปัญญาชนทั่วโลกมาแล้ว แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากผู้ที่ยังนับถืออย่างไสยศาสตร์อยู่มากเช่นเดียวกัน

หนังสือ “พุทธศาสนาในฐานะวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ ได้พยายามรวบรวมสาระสำคัญจากหนังสือธรรมโฆษณ์ของท่านอาจารย์พุทธทาส มาสรุปเอาไว้ให้ปัญญาชนที่สนใจศึกษา โดยมีการอธิบายอย่างวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ปัญญาชนที่สนใจศึกษาหลักการดั้งเดิมของพุทธศาสนาจะได้มีคู่มือเอาไว้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์ต่อไป

จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์บ้างตามสมควร และถ้าพอจะมีความดีจากหนังสือเล่มนี้อยู่บ้าง ก็ขอน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย รวมทั้งขอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลาย จงช่วยกันเผยแผ่หลักการที่แท้จริงของพุทธศาสนาแก่มวลมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกันจรรโลงโลกให้มีสันติภาพอันยั่งยืนกันต่อไป

เตชปญฺโญ ภิกขุ

อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชัง ชลบุรี

๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗วิธีการศึกษาหนังสือนี้

หนังสือ "พุทธศาสนาในฐานะวิทยาศาสตร์" แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคผนวก โดยภาคต้นนั้นเป็นการปูพื้นฐานให้รู้จักหลักของพุทธศาสนา และการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักอริยสัจ ๔ อย่างสรุป

ส่วนภาคปลายจะเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักอริยสัจ ๔ อย่างละเอียด

ส่วนภาคผนวกจะเป็นการอธิบายถึง วิธีปฏิบัติในแนวทางต่างๆที่จะสามารถแยกแยะออกไปได้ รวมทั้งแนะนำถึงสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติที่สำคัญๆเอาไว้ด้วย พร้อมรู้จักพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ในแง่มุมที่ควรรู้

การศึกษานั้นควรศึกษาไปตามลำดับ คือจากภาคต้นไปหาภาคปลายและเสริมด้วยภาคผนวก ซึ่งผู้ที่จะศึกษาควรทำใจให้เป็นกลาง ปราศจากความลำเอียง และต้องตั้งใจอ่านพร้อมทั้งเพ่งพิจารณาตามไปด้วยทุกตัวอักษร เพื่อซึมซับเอาความหมายจากข้อความที่อ่านให้เข้ามาสู่จิตใจ จึงจะบังเกิดความเข้าใจอย่างแจ้งชัดขึ้นมาได้ ถ้าเพียงการอ่านให้ผ่านๆไปเท่านั้นจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาได้เลยสารบาญ

ภาคต้น

บทที่ ๑ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา
บทที่ ๒ ดวงตาเห็นธรรม

ภาคปลาย

บทที่ ๑ ทุกข์
บทที่ ๒ สมุทัย
บทที่ ๓ นิโรธ
บทที่ ๔ มรรค

ภาคผนวก

บทที่ ๑ พระพุทธ
บทที่ ๒ พระธรรม
บทที่ ๓ พระสงฆ์
บทที่ ๔ ปัจจัยของความเพียร
บทที่ ๕ สติปัฏฐาน ๔
บทที่ ๖ อริยมรรคแนวต่างๆ
บทที่ ๗ อานาปานสติสมาธิ
Free Web Hosting